2.9 – Projekt – Konstruktioner – Brobygge


Grupparbete max tre personer under 4 lektioner. Ni skall bygga en bro med dessa förutsättningar

 • Bron skall klara en belastning av 5 kg
 • Två bilar skall kunna mötas på bron. (bilens bredd 5 cm)
 • En båt med höjden 10 cm skall kunna passera under bron.
 • Fritt spann skall vara 25 cm.
 • En redovisning skall lämnas in av gruppen.
 • En redovisning inför gruppen skall genomföras.

Redovisningen skall innehålla

 1. En dokumentation av arbetet.
 2. En skiss och ritning på bron.
 3. En bro som uppfyller kraven och är lik er ritningen.
 4. Arbetsgång.
  1. Välj en bro som du känner till eller hittar på nätet.
  2. Gör en ritning av den
  3. Sätt in kraftfördelningspilar, så att du vet var bron behöver vara stark
  4. Bygg en modell av den.

Skriv en rapport som besvarar följande frågor. lämna in och dela genom Drive så jag kan följa arbetet.

 1. Vilken typ av bro har vi byggt?
 2. Vad var svårast i arbetet?
 3. Ange vilka delar i eran bro som gör att tryckkraften bärs upp?
 4. Vilka är drivkrafterna till att vi bygger broar i dagens samhälle?
 5. Ge ett exempel på en brotyp som är särskilt anpassad till platsen där den är byggd? Bronamn. Beskriv platsen där bron finns och beskriv vilken brotyp som är bygg just där? Varför är just den brotypen?
 6. Vilka var orsakerna till att man byggde broar för längesedan? (romartiden år 200)
 7. Vilka konsekvenser får en bro för:
  1. Individen                      b. Samhället                         c. Miljön

Ge ett välutvecklat svar med underbyggda argument.

För att vara godkänd måste uppgiften genomföras och inlämnas.

För högre betyg måste du visa djupare förståelse för konstruktioner och visar genom arbetsprocessen på utveckling av förmågorna: identifiera problem, Använda teknikbegrepp, värdera konsekvenser, Analysera drivkrafter.

Detta gör man genom ett aktivt deltagande

Material         En bottenplatta,                    50 st sugrör,   Ett lager papper för vägbana

Lim (så lite som möjligt)

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara  delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka
olika tekniska lösningar
i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar
i vardagen och med god användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande.  lösningar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *