2,00 Teknik i hemmet åk9

Pedagogisk planering för tekniken åk9

Teknik i hemmet är första delen av två för åk9 där olika kunskapskrav behandlas. I tabellen ser du de genomgångar och övningar som utgår från det Centrala Innehållet.

Genomgång Övningar Instuderingsfrågor/Inlämning
Bostaden inne Projekt Floorplanner Instuderingsfrågor
Projekt Flyttahemifrån
Elsäkerhet i hemmet  x Instuderingsfrågor
Hushållsapparater i hemmet  x Instuderingsfrågor
Elmotorn Byggbeskrivning Instuderingsfrågor
Prylen X

Syfte

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsätt

Gemensamma genomgångar om fakta som beskrivs och förklaras genom föreläsning, flippar, bildspel och anteckningar på tavlan. Gemensamma genomgångar av instuderingsfrågor. Lektionsförhör inlämningsuppgifter och prov för bedömning inom arbetsområdet.

Eleverna söker lösningar på tekniska problem och finner lösningar genom praktiska övningar detta genom att, fördjupa sig i faktatexter och genom arbete med instuderingsfrågor. Eleverna arbetar med förståelsen för bostadens tekniska system genom föreläsning och forskning. Redovisningar och inlämningar sker både med modeller och i skriftligt med ritningar, digitalt och i rapporter. I allt arbete inom arbetsområdet lär eleven sig nya ämnes relaterade ord.

Bedömning

Du skall

 • Ha reflekterat över hur man kan inreda sin första lägenhet.
 • Känna till tapetens historia
 • Veta hur man kan tänka vid av belysning.
 • Veta hur några uppvärmningssystem fungerar
 • Kunna följande ord och begrepp: planritning, vattenburenvärme, pelletvärme, fjärrvärme, direktverkande elvärme.
 • Veta vad elektricitet är, var den kommer från och vad den används till
 • Veta hur glödlampan och lysröret fungerar
 • Veta något om elsäkerhet
 • Kunna följande ord och begrepp: växelström, kraftverk, högspänning, ultraviolett ljus, eldsäkring, jordflesbrytare
 • Kunna hur de vanligaste elektriska hushållsapparaterna fungerar
 • Kunna beskriva utvecklingen av några hushållsapparater
 • Känna till följande ord och begrepp: kompressor, termostat, värmeslinga, glödtråd, induktionshäll, mikrovåg, programverk, förångare, kondensator
 • Känna till olika användningar för elmotorer och generator
 • Ha reflekterat över skillnaden mellan ändliga och förnybara energikällor
 • Kunna diskutera för- och nackdelar med elmotorer
 • Ha reflekterat över hur användningen av olika motorer.
 • Kunna beskriva hur elmotorn fungerar.
 • Kunna följande ord och begrepp: generator, dynamo, permanenta magneter, elektromagneter, spolar, kommutator, rotor

Matris med förmåga och kunskapskrav för arbetsområdet.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.    
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.    
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra enkla tekniska utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.    
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.