2.5 – Vatten och avlopp

Rent vatten

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Kunna berätta hur vi får rent vatten
  • Kunna tekniska delar för att rena vatten
  • Kunna hur man på ett alternativt sätt kan rena vatten när det inte finns ett reningsverk
  • Förstå följande ord och begrepp:

Allt liv behöver vatten och allt liv lämnar avfall. Genom historien har vi löst dessa behov på olika sätt. Människan kom till Sverige för ca 12000år sedan och bosatte sig efter ständer och vattendrag. Senare även där det fanns naturtillgångar som gruvor och skog. Varje by och hushåll fick då ta hand om sina behov av vatten mat och det som blev över. I dagens städer så finns det utbyggda system, dricksvattensystem transporterar vatten till bostaden och ett avloppssystem, det finns även ett dagvattensystem för att transportera bort dagvatten (ex regn).

Brunnar Varje by eller hushåll fick ordna sitt vatten själv. Detta kunde vara från en bäck eller en grävd brunn. Grävda brunnar var just ett grävt hål i marken. Innersidorna var uppbyggda av stenar som täta väggar. Grundvattnet fyllde brunnen underifrån. Det finns fortfarande grävda brunnar men de har betongringar som väggar. Innan elektriska pumpar så tog man upp vattnet med hinkar och med hjälp av manuella pumpar som bygger på de enkla maskinerna som hävstång, rör, backventil (hjul).

Borrad brunn, är att man borrar ett hål ner i berget kan vara 70-130m djupt. Första biten av borrhålet ner till berget förses med ett stålrör som pressas ner i berget så att inget vatten ovanifrån skall läcka in i borrhålet. I hålet sänks sedan ner en pump som pressar upp vattnet till din bostad, då når man ett rent grundvatten. Grundvattnet kommer då ifrån sprickor och i berget och rinner fram till pumpen. Borrade brunnar har säkrare tillgång på vatten än grävda brunnar.

Vad drev utvecklingen? För att teknikutveckling skall ske måste det finnas ett behov, teknikkunskapen och material för att genomföra utvecklingen. När människan blev bofast och små byar började växa fram fanns det ett behov av rent vatten och människan kommer snart på att avlopp och skräp behövde en särskild plats. För att detta skulle lösas så skedde många olika lösningar beroende på plats och förutsättningar i miljön.

Hur kommer vattnet till huset? Idag kommer vattnet från ett reningsverk som renar vatten från föroreningar i olika steg och med olika tekniker. Reningen sker i flera steg först en slamavskiljare renar från skräp vidare till flockningsbasängen där tillförs kemikalier som klumpar samman föroreningar i sedimentbasängen vilar vattnet och föroreningar sjunker till botten, vattnet går vidare till sandfilter som samlar upp de sista resterna av föroreningar sist i vattenmagasinet desinficerar man vattnet så att inte bakterier börjar växa detta med hjälp av klor man använder också ozon eller UV-ljus. Vattnet pumpas till ett vattentorn som i sin tur pressar vattnet till din bostad. Vattnet rinner först i stora stamledningar djupt ner i gatan för att fördelas i mindre ledningar som sist når fram till bostaden. Inne i bostaden har du en vattenmätare för att veta hur mycket du förbrukar och vad du skall betala för vattnet.

Hur renas avloppsvattnet Smutsigt vatten från din bostad och fabriken kallar vi avlopp. Regnvattnet kallas dagvatten och städer bygger två avloppsystem ett för dagvattnet som inte behöver samma rening och ett för avloppsvattnet som behöver annan rening. Avloppsreningen delas in i tre delar mekanisk rening då renas vattnet från fasta saker sådant som aldrig skulle ner i avloppet som öronpinnar, tamponger, kondomer, plåster vidare till biologisk rening där tillförs bakterier som äter upp organiskt material i avloppet och sist kemisk rening då tillförs kemikalier så att andra kemikalier kan tas bort och fosfor är mycket viktigt att rena vattnet från för det bidrar till övergödningen av våra vatten, men även mediciner, oljor.

Avlopp som inte är kopplade till stadens reningsverk då? De hus som inte har anslutning till reningsverket måste rena sitt vatten själva, detta görs genom en trekammarbrunn och en infiltrationsanläggning. Trekammarbrunnen har tre delar där del 1 delen renar från fasta partiklar, vattnet rinner vidare till del 2 här samlas minder fasta partiklar upp och vattnet ringer vidare till del 3 även här samlas ännu mindre fasta partiklar upp sist rinner vattnet ut i en infiltrationsanläggning. Infiltrationsanläggningen eller markbädd, består av en bädd med makadam. Övers i makadambädden ligger rör som sprider ut avloppsvattnet i makadammet. Vattnet ringer genom makadammet och bakterier på stenarna tar upp den sista föroreningarna och fosfor innan vattnet sjunker längre ner och rinner ut i utloppsrören och åter till naturen.

Mormors utedass med två luckor, detta var den enda toan fram till 1966
Utedass vid hönshus
Det är gammalt och kommet att rivas med ett utedass för tider utan ström kommer jag att bygga.

Förr då? Klicka här Hur vi gjort med vårt skräp och avlopp har sett olika ut i värden och det har funnits många uppfinningar för att gå på toa. I Rom på Romartiden fanns det vattentoaletter och kloaktunnlar som ledde bort avloppet från stadens centrum, vattenspolade toaletter. Men toaletter som vi idag känner kom inte förrän (1930-1960) beroende på var man bodde i Sverige. Innan så hade vi städer och hyreshus utan toaletter, behövde man så hade man en potta inne och på gården utomhus fanns ett dass Utedass, ett lite hus där du kunde gå in i och i lugn och ro göra det du måste. Utedassen hade en lucka så när det blev för mycket så kunde det skrapas ut och användas som gödning. Det smutsiga vattnet tömdes bara ut, på gatan eller i en grop bakom huset. Det fanns en avfallsgrop nära huset, bak i skogen eller i en sänka i marken där man slängde den trasiga hinken och tomflaskorna.