2 Material och konstruktioner åk8

Pedagogisk planering för tekniken åk8

Material och konstruktioner är andra delen av två för åk8 där olika kunskapskrav behandlas. I tabellen ser du de genomgångar och övningar som utgår från det Centrala Innehållet.

Genomgång Övningar Instuderingsfrågor / Inlämningar
3D modellering projekt-3d-designa-smycke-ak8
Material och sammanfogningar Instuderingsfrågor
Konstruktioner Projekt konstruktioner  Instuderingsfrågor
Broar och slussar Uppgift broar i Trollhättan Instuderingsfrågor

Syfte

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsätt

Gemensamma genomgångar om fakta som beskrivs och förklaras genom föreläsning, flippar, bildspel och anteckningar på tavlan. Gemensamma genomgångar av instuderingsfrågor. Lektionsförhör inlämningsuppgifter och prov för bedömning inom arbetsområdet.

Eleverna söker lösningar på tekniska problem och finner lösningar genom praktiska övningar detta genom att, fördjupa sig i faktatexter och genom arbete med instuderingsfrågor. Eleverna arbetar med olika material och förståelsen för utvecklingen av konstruktioner och orsaken till det genom praktiskt arbete med modeller och 3D utskrifter i 3D. Redovisningar både med modeller och i skriftligt med ritningar, digitalt och i rapporter. I allt arbete inom arbetsområdet lär eleven sig nya ämnes relaterade ord.

Bedömning

Du skall

Material

 • Känna till olika konstruktionsmaterial
 • Känna till olika sätt att sammanfoga olika material
 • Kunna följandebegrepp: Metaller, Stenmaterial, Glas.

Konstruktioner

 • Kunna orsaker till materialval vid konstruktioner
 • Kunna beskriva material och konstruktioners egenskaper.
 • Kunna följandebegrepp: och användning: Elasticitet, Hårdhet, Tryckhållfasthet, Draghållfasthet, korrugerad, Fackverk

Brokonstruktioner

 • Kunna skilja och namnge olika brotyper.
 • Kunna resonera om orsaker till utvecklingen av brokonstruktioner.
 • Kunna följandebegrepp: Balkbro, Romerskvalvbro, Bågbro med båge över eller under vägbana, Hängbro, Fackverksbro, Rörliga broar

Slussar

 • Kunna förklara hur en sluss för båtar fungerar. (Trollhättans slussar)
 • Kunna följandebegrepp: Slussled, Slusskammare (basäng), Portar, Höjdskillnad, Självtryck

Uppgifter

 • Genomföra instuderingsfrågor och inlämning: Broar i Trollhättan
 • Genomföra Projekt: 3D designat Smycke
 • Genomföra Projekt: Konstruktionsuppgift

Matris med förmåga och kunskapskrav för arbetsområdet.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.    
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.    
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra enkla tekniska utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.    
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.