1.2 – Projekt – Elektronikbyggsats åk8

Mål för projektet
Du skall:

  • utifrån ritning och byggbeskrivning bygga en elektroniks krets
  • kunna namn och funktion på komponenter som används
  • kunna namn på verktyg och material som du använder
  • kunna driva ditt arbete framåt

Syftet är att du skall få förståelse för elektronikens betydelse för vårt samhälle. Du skall själv pröva att bygga de enklaste komponenterna till en Vippa.

Arbetssätt Vi repeterar komponenter och dessas funktion. Vi har praktiska lödövningar. Du arbetar efter en film som beskrivning till byggsatsen.

Filmen har inte ett fullt proffsigt språk, det saknas en spik och filmen klipper på ställen så vissa moment går förlorade. Jag kommer att göra en ny film eftersom jag har blivit påmind om filmens brister.

Bedömningsmatris

  E C A
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Har påbörjat projektet men följer inte beskrivningen för att se hur delar samverkar för att kunna fungera. Du följer beskrivning använder filmer och med vissa ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att elektroniken skall fungera. Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att elektroniken skall fungera. Du följer beskrivning använder filmer och med god användning av ämnes- specifika begrepp för att beskriva hur ingående delar samverkar för att elektroniken skall fungera.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Har ännu inte genomfört konstruktionen. Du har prövat idéer och gjort enkel elektronikkonstruktion efter  byggbeskrivningar som stöd. Du har prövat och omprövat idéer och gjort utvecklade bra elektronikkonstruktion efter beskrivning där du visar på förståelse. Du har systematiskt prövat och omprövat idéer och gjort välutvecklad förståelse noggrann elektronikkonstruktion efter beskrivning där du visar på förståelse.
Har ännu inte själv gjort uppgiften. Du arbetar med stöd så att du formulerar och välja handlings alternativ som leder framåt. Du arbetar med stöd så att du formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du arbetar med stöd så att du formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.