3 Programmering

Programmering micro:bit Pedagogisk planering

Bildresultat för microbitSyfte att genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

MÅL

Du skall förstå vad programmering är, samt förstå teknikutveckling och varför tekniken förändras.

Arbetsgång

Gruppen kommer att ha gemensamma genomgångar. Där eleverna deltar i samtalet.

Läraren går igenom programmering historiskt.

Läraren har genomgångar om tänkbara konsekvenser den programmerade tekniken har för oss personligt, hur ett samhälle kan påverkas av att vi har mera programmerade ting omkring oss. Hur kan programmering påverka miljön.

Läraren går igenom grunderna i den programmeringsmiljö eleverna skall arbeta. 

Undervisningsstöd

Till stöd för programmeringen finns instruktionsfilmer, hjälpfunktioner i programmet. Vidare finns läraren för handledning.

Till stöd använder vi instruktionerna på https://makecode.microbit.org/#

Läraren anpassar uppgiften och undervisningen efter förkunskaper och uppsatta mål hos eleven.

Undervisningen

Klassrumsundervisningen är flippad.

Eleverna förbereder sig genom att se de angivna korta flipparna (filmerna).

Eleven är förberedd och undervisningen befäster och fördjupar förmågorna.

Bedömningen

Du gör en programmering som följer instruktionerna.

Du skall kunna förklara hur blocken samverkar för att uppnå din ide.

Du kan berätta om hur programmering påverkar dig och ditt samhälle.

Du använder tekniska ord.

Tekniska Lösningar

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem, 
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. 
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar. 

Teknik, människa samhälle och miljö

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik, samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
Ämnesspecifika begrepp:

Block

Sekvens (ordningsföljd)

Villkor (if)

Lopar (Repetition)

Funktion

Matris

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.